Hem Aktuellt Tjänster Farliga Ämnen Andningsskydd Referenser Kontakt

Utbildningar

ASBEST

Allmänutbildning 1 dag - enligt AFS 2006:1, 19§ (Bearbetning och Behandling)

Särsklid utbildning 2 dagar - enligt AFS 2006:1, 36§ & 41§ (Utomhus sarnering och Glove-Bag)

Särskild utbildning 4 dagar - enligt AFS 2006:1, 36§ (Inomhus med luftsluss)

Komplettering 1 dag - enligt AFS 2006:1, 36§ 2:a stycket (Kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget)

För anmälan och frågor ang. pris och kurser skicka ett mail till : info@addsafe.se

Vi är godkända utbildare av BYN  

PCB

Våra utbildningar följer miljökonsultgruppens riktlinjer (klicka här) 

Miljöinventering - Fastigheter

Riktar sig mot konsulter, byggare, saneringsbolag m.fl.

Kvarts

Kvarts är ett mineral som kan ge dammlunga. Liknelsen med asbestos, asbestdammlunga är liknande. Kvarts har ansetts vara nästan utrotat i Sverige men riskerna med betonghåltagning och liknande arbeten utsätter nya grupper för kvarts. Dessa grupper har sällan den kunskap som behövs för att skydda sig.Mätning/Funktionstest/Tillpassning av andningsskydd 

Våra mätningar visar att var tredje användare inte andas säkert då de inte uppnår en godkänd skyddsfaktor, som är obligatoriska för asbestsanerare, enligt AFS 2006:1, läs förtydligandet från arbetsmiljöverket

Våra tjänster:

Utbildning och tester av företagets andningsskydd (hel- och halvmasker, skärmar, huvor, visir och svetshjälmar)

Tester:

Användaren får testa sin skyddsmask och skyddsfaktorn ges i realtid. Före mätning genomförs en kontroll/utbildning på andningsskyddet. Ev. fel och brister i handhavandet åtgärdas, rutiner utvärderas. Beställaren får en återrapport med förslag på åtgärder och förbättringar. Till varje deltagare lämnas ett protokoll med uppnådd skyddsfaktor till beställaren och en kopia skickas till arbetsmiljöverket för arkivering.

Utbildning:

Vi har stor erfarenhet av utbildning och erbjuder en kundanpassad asbestutbildning på era villkor. Vi sanerar själva och delar med oss av våra egna lärdomar. Handhavandekurs skyddsmasker. Vilka svårigheter möter användaren? Var tredje användare som vi möter i vår verksamhet har så stora brister i sin utrustning och i sitt handhavande att han inte når godkänt resultat. Efter vår utbildning av användare och justering/reparation av andningsskyddet så nås resultatet andas säkert även för denna grupp.